O nás

Hledáme nové LÉKAŘE pro posílení našeho týmu KLINIKY PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE FN Plzeň.

Klinika pneumologie a ftizeologie vypisuje volné místo pro absolventa LF. Nástup možný po ukončení studia - červen až září 2021. Nabízíme zajímavou, pestrou práci v přátelském kolektivu, v dynamicky se rozvíjejícím oboru se základním interním kmenem. Práce na naší klinice umožňuje zvolit zaměření dle preferencí uchazeče - kromě "standardního" ambulantního provozu a lůžkových oddělení se věnujeme vysoce specializované centrové léčbě (např. pneumoonkologie, cystická fibróza, spánková medicína a další), máme kvalitně vybavenou jednotku intenzivní péče i pracoviště intervenční pneumologie (bronchoskopie včetně endobronchiálního ultrazvuku, sonografie hrudníku, hrudní drenáže). Požadujeme: ochotu zapojit se po zapracování do směnného provozu.

 

Jsme pracovištěm Fakultní nemocnice a výukovým pracovištěm Lékařské fakulty v Plzni.

Nabízíme špičkovou komplexní diagnostickou i léčebnou péči o nemocné s chorobami respiračního traktu.

Aktuálně má klinika 91 zaměstnanců.

Vedení: přednosta: MUDr. Martin Svatoň, Ph.D., primář: MUDr. David Havel, Ph.D., vrchní sestra: Bc. Aleš Červinka, emeritní přednosta: prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Sekretářka/asistentka přednosty kliniky: Hana Maťašeje

Docent: doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Vedoucí lékaři oddělení: MUDr. Radka Bittenglová (ambulance), MUDr. Olga Kirchnerová, Ph.D. (lůžkové oddělení A), MUDr. Jan Aubrecht (lůžkové oddělení B), MUDr. Jan Zeman (JIP).

Atestovaní lékaři v dalších oborech:

- alergologie a klinická imunologie: Doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

- intenzivní medicína: prim. MUDr. David Havel, Ph.D., MUDr. Jan Zeman

- klinická onkologie: prof MUDr. Miloš Pešek, CSc., MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.

Další atestovaní lékaři z oboru pneumologie a ftizeologie: MUDr. Jan Aubrecht, MUDr. Veronika Bednářová, MUDr. František Brůha, MUDr. Štěpánka Břízová, MUDr. Václava Dubová, MUDr. Jana Důrová, MUDr. Amír Hassan, MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D., MUDr. Petra Moláčková, MUDr. Martina Pavlová, MUDr. Krista Plicková, MUDr. Monika Sloupová, MUDr. Jan Zeman, MUDr. Klára Bušková, MUDr. Šárka Trhlíková

Lékaři v přípravě k atestaci: MUDr. Jiří Blažek, MUDr. Petra Dvořáková, MUDr. Kristýna Hrdá, MUDr. Jakub Jelínek, MUDr. Jakub Murár,  MUDr. Hana Steinbergerová, MUDr. Kateřina Stolzová, MUDr. Blanka Syková, MUDr. Veronika Špíralová, MUDr. Marcela Burešová, MUDr. Zuzana Teufelová

Lékaři s hodností Ph.D.: MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D., MUDr. Martin Svatoň, Ph.D., MUDr. Olga Kirchnerová, Ph.D., MUDr. David Havel, Ph.D., Doktorandské studium: MUDr. Martina Pavlová, MUDr. Jiří Blažek

Staniční sestry: Bc. Jana Marešová (amb.), Miloslava Vávrová DiS. (lůžka A), Mgr. MBA Dominika Nová (lůžka B) , Bc. Markéta Tejčková (JIP)

Sestry se specializovanou způsobilostí:

- v anesteziologii a intenzivní péči: Bc. Aleš Červinka, Jiřina Balounová, Bc. Kateřina Barešová, Bc. Ivana Fialová, Bc. Veronika Haisová, Bc. Věra Kaslová, Vendula Staňková DiS., Bc. Markéta Tejčková, Mgr. Eva Zemanová,  Mgr. Václava Zvardoňová Maříková

- interní způsobilost: Bc. Jana Marešová, Bc. Jana Roubalová, Miloslava Vávrová DiS., Helena Vopatová, Zuzana Walterová

- plicní způsobilost: Radka Tušlová, Blanka Pechlerová, Renáta Nová, Bc. Jaroslava Benčíková

THP: Gabriela Baborová, Eva Jarošová, Gabriela Pelnářová, Tereza Ťoupalová, Zdeňka Ženíšková

Současnost na naší klinice:

2020 - 2021: Naše klinika získala cenné zkušenosti v souvislosti s léčbou nemoci covid-19. Naše jednotka intenzivní péče se stala jedním z pilířů intenzivní péče o nemocné s covid-19 v rámci Plzeňského kraje, ve spolupráci s KARIM a dalšími pracovišti jsme zajišťovali invazivní i neinvazivní léčbu těchto nemocných.

Zároveň jsme zkvalitňovali prostředí kliniky. Povedlo se zajistit wi-fi síť, kterou mohou používat pacienti, pobývající na Klinice pneumologie a ftizeologie. Proběhly některé dílčí stavební úpravy, pracoviště vybavujeme moderními čističkami vzduchu.

Pandemii navzdory rozvíjíme jednotlivá pracoviště kliniky, probíhá vybavování bronchologického sálu, jednotky intenzivní péče, zlepšují se diagnostické a terapeutické možnosti specializovaných ambulantních center. 

2019: V posledním období pokračujeme v rozvoji podoborů naší specializace, kterými jsou: obstrukční plicní choroby, intenzivní péče o nemocné s dechovou nedostatečností, pneumoonkologie, intersticiální plicní procesy (IPP), spánková medicína, bronchologie, funkční diagnostika, diagnostika tuberkulózy. Na klinice dále funguje ambulance pro léčbu obtížně léčitelného astmatu a ambulance pro dospělé pacienty s cystickou fibrózou. Na klinice funguje také centrum pro odvykání tabakismu.

Plicní klinika je specializovaným pneumoonkologickým centrem (PneumoKOC) pro léčbu nemocných s plicními nádory, se spádem zahrnujícím Plzeňský, Karlovarský a Budějovický kraj. Odborným garantem jsou prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. a MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D. V rámci PneumoKOCu pracují také MUDr. Jana Důrová, MUDr. Martin Svatoň, Ph. D., MUDr. Veronika Bednářová a MUDr. Jan Aubrecht. V oblasti plicní onkologie úspěšně pokračujeme v grantových úkolech AZV a v zapojování výsledků výzkumu do klinické praxe. Podílíme se na práci pneumoonkochirurgického centra. Věnujeme se komplexní diagnostice a léčbě nitrohrudních zhoubných nádorů, především karcinomu plic. V diagnostice i terapii rozvíjíme týmovou spolupráci zejména s odborníky z kliniky zobrazovacích metod a morfology a genetiky z Šiklova patologicko-anatomického ústavu. Využíváme především možností současné biologicky cílené protinádorové léčby, protinádorovou imunoterapii i morfologií řízenou chemoterapii.

Odbornými garanty bronchologie jsou MUDr. František Brůha a MUDr. Amír Hassan. V oblasti bronchologie se rozšířily naše diagnostické metody o tři nejmodernější vyšetřovací technologie: navigovanou bronchoskopii, endobronchiální ultrasonografii a o autofluorescenční bronchoskopii. Tyto metody napomáhají ke zlepšení diagnostiky periferních plicních patologických útvarů, postižení peritracheálních a peribronchiálních mízních uzlin a k diagnostice nádorového postižení sliznice dýchacích cest, které není patrné při běžné bronchoskopii využívající bílého světla. V oblasti intervenční bronchologie provádíme dlouhodobě endobronchiální kryoterapii a laserové koagulace a resekce u benigních i maligních zúžení velkých dýchacích cest. Endobronchiální kryoterapie je na zdejším pracovišti republikovou prioritou,místní lékaři se podíleli ve spolupráci s Akademií věd na vývoji několika generací těchto léčebných systémů. Díky erudici našich bronchologů máme možnost rapid on side cytologie.

Významný rozvoj zaznamenala i oblast intenzivní péče o nemocné s širokou škálou život ohrožujících stavů spojených zejména s dechovou nedostatečností, na jednotce intenzivní péče (JIP). Lékaři MUDr. David Havel, Ph.D. a MUDr. Jan Zeman mají kromě specializace v pneumologii také atestaci z intenzivní péče. Naše JIP prošla v roce 2012 rozsáhlou rekonstrukcí, díky které patří mezi vysoce reprezentativní prostory naší nemocnice. Ačkoliv naše možnosti zejména v léčebě respiračního selhání a nemocí pleury již v současnosti splňují nejpřísnější nároky současné medicíny, pracoviště dále rozvíjíme. Na až osmi monitorovaných lůžkách máme k dispozici kvalitní přístrojové vybavení včetně moderních ventilátorů pro invazivní a neinvazivní ventilační podporu a vysokoprůtokovou oxygenoterapii. Rutinně využíváme bed-side ultrasonografická vyšetření a bed-side analyzátor krevních plynů, jsme špičkově vybaveni pro kompletní diagnostiku a léčbu nemocí pohrudnice.

PNE klinika je od r. 2006 jedním z osmi pracovišť Národního centra pro těžké astma (NCTA). Vedoucím pracoviště je doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Pracoviště koncentruje diagnostickou a léčebnou péči pro nemocné s nejtěžšími formami astmatu (OLA, obtížně léčitelné astma) z Plzeňského, karlovarského a části Jihočeského kraje. Poskytuje data do celostátního registru těchto nemocných, která jsou východiskem pro jednání s orgány ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven. Ve spolupráci s Ústavem imunologie a alergologie zajišťuje biologickou léčbu (anti-IgE protilátkou) nemocných s alergickými formami OLA. Ve spolupráci s ÚIA, ORL klinikou, Klinikou zobrazovacích metod a Šiklovým ústavem patologie vznikla řada prací, prezentovaných na výročních evropských alergologických a pneumologických kongresech.

Ambulantní trakt pod vedením MUDr. Radky Bittenglové zajišťuje specializovanou péči o dospělé nemocné s plicními chorobami, většinou doporučovanými na naši kliniku od spádových pneumologů. Od r. 2000 funguje ambulance zaměřená na intersticiální plicní procesy, která v roce 2020 zahrnovala již kolem 1500 pacientů. V rámci této ambulance se věnujeme kompletní přípravě pacientů před plicní transplantací, úzce spolupracujeme s Plicní klinikou a III. Chirurgickou klinikou FN Motol. Od r. 2014 jsme jedno z 10 center v republice pro léčbu IPF včetně biologické léčby. Stejně se staráme o nemocné po úspěšné transplantaci plic. Od r. 2004 pracujeme na naší klinice s dospělými pacienty s cystickou fibrózou, v rámci společného Centra pro cystickou fibrózu, s dětskou klinikou FN Plzeň. Pro obě výše uvedené ambulance je odborným garantem MUDr. Radka Bittenglová. Dr. Bittenglová rovněž poskytuje nutriční poradenství pro naše nemocné, od 2008 má funkční licenci pro tuto subspecializaci.

V oblasti spánkové medicíny došlo k vytvoření centra pro poruchy dýchání ve spánku, k rozšíření vybavení diagnostické laboratoře a rozvinula se spolupráce s ORL klinikou a s II. klinikou interní. Certifikovanými specialistkami v oboru somnologie se staly MUDr. Krista Plicková, MUDr. Monika Sloupová, MUDr. Štěpánka Břízová.

V posledních letech dochází také k rozvoji diagnostiky poruch plicních funkcí. Kromě běžné spirometrie a bronchomotorických testů se provádí i vyšetřování bodypletysmografie a transfer faktoru. Provádíme také spiroergometrická vyšetření.

Naše klinika se zabývá dispenzarizací nemocných s tuberkulózou. V oblasti diagnostiky zejména latentní tuberkulózy se v posledních letech využívá test Quantiferon a TB-SPOT. Jde o test ze skupiny testů IGRA - interferon gamma releasing assay. Běžná klinická vyšetření doplněná o tento bod pomáhají odhalit nemocné, u kterých je třeba začít léčit latentní tuberkulózu, například před podáním imunosupresiv z oblasti biologické léčby. Tento postup pomáhá snižovat výskyt závažných komplikací biologicky cílené imunosupresivní léčby, především v revmatologii, ale i v některých oblastech onkologie. Vedoucí dispenzáře tuberkulózy je MUDr. Václava Dubová.

V oblasti preventivní péče se staráme o nemocné se závislostí na nikotinu. Každý kuřák, který je rozhodnut skoncovat s touto závislostí může toto Centrum kontaktovat a objednat se k vyšetření. Centrum závislých na tabáku nabízí nemocným vyšetření pneumologem, substituční terapii a poradenství. Vedením tohoto Centra je pověřena MUDr. Štěpánka Břízová.

Nelékařské týmy naší kliniky (všeobecné sestry, zdravotnické asistentky, ošetřovatelky, sanitáři/ky) poskytují pacientům vysoce profesionální, specializovanou, ale především kvalitní ošetřovatelskou péči dle platných standardů FN a to jak na lůžkových stanicích, tak na JIP, kde se o těžce nemocné klienty starají převážně sestry se specializovanou způsobilostí v intenzivní péči. Primární, ambulantní sféra disponuje samostatně působícími zkušenými sestrami, které se zaměřují například na problematiku TBC dispenzarizace, edukaci onkologicky nemocných, péči o pacienty s intersticiálními plicními procesy a mnohými dalšími. Odborně specifickou činností jsou intervence sester na úsecích bronchologie, spánkové laboratoře a funkční diagnostiky.

Plicní klinika nabízí kvalitní lékařskou diagnostickou a léčebnou péči, ale stejně tak i vynikající péči ošetřovatelskou. To dokládá fakt, že lůžková část plicní kliniky se opakovaně v hodnocení agentury STEM "Kvalita očima pacientů" ocitá na čelních místech nejen v rámci pracovišť FN Plzeň, ale i v rámci celé ČR.


zpět